Polityka Prywatności

Ochrona Państwa danych osobowych i Państwa prywatności jest najwyższym priorytetem naszej firmy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ("RODO") oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PLM CONSULTING AND TRADE j.d.o.o., 10000 Zagrzeb, Radicka cesta 80,
Chorwacja zwana dalej firmą.

1. Firma przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji Państwa zamówień ze stron internetowych firmy.
2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. Pozyskujemy od Państwa tylko niezbędne dane (imię, nazwisko, adres e-mail oraz opcjonalnie adres z kodem pocztowym, numer telefonu, datę urodzenia) które są przetwarzane automatycznie i ręcznie. Wszystkie osoby przetwarzające Państwa dane są przeszkolone w tym zakresie i posiadają aktualne upoważnienia od Administratora.
4. Państwa dane mogą być przekazywane:
- właścicielom obiektów w zakresie, na ile jest to im niezbędne do wykonania usługi;
- innym podmiotom w zakresie, na ile jest to im niezbędne do wykonania usługi;
- firmom i Instytucjom w zakresie spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
- w przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane w jego bazie.
5. W zakresie dobrowolnie udzielonych zgód wynikających z innych ustaw szczególnych, mogą być do Państwa kierowane komunikaty marketingowe za pośrednictwem m.in. wiadomości e-mail lub sms.
6. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wszelkich działań związanych z przetwarzaniem danych dokonanych przed otrzymaniem decyzji o cofnięciu zgody.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z firmą oraz przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu - do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie tych danych oznacza brak możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega firma.
9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:
- prawo dostępu do swoich danych - mogą Państwo uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych (art. 15 RODO);
- prawo do poprawiania - jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, mogą Państwo domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
- prawo do usunięcia - mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo (art. 17 RODO);
- prawo do ograniczenia - mogą Państwo poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);
- prawo do zgłoszenia sprzeciwu - mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa sytuacją. Przysługuje Państwu bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO);
- prawo do wycofania zgody - jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym czasie;
- prawo do przekazania danych - jeżeli jest to zgodne z prawem, mogą Państwo domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone Państwu lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne.

Firma powołała Administratora Ochrony Danych i w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z korzystaniem przez nas z Państwa danych osobowych lub jeżeli chcą Państwo skorzystać z praw wymienionych powyżej, proszę wysłać pismo pocztą elektroniczną na adres [email protected].

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz powyższych uprawnień, przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.
Copyright © 2020 Surfi.
Created by
Finepages
.
facebook-squareinstagram