Regulamin

I. Najważniejsze informacje

1. Sprzedawcą:
1) usług dotyczących windsurfingu, tj. kursów i lekcji indywidualnych jest:
PLM CONSULTING AND TRADE j.d.o.o., 10000 Zagrzeb, Radicka cesta 80 Chorwacja - EU VAT : HR83599902002, e-mail: [email protected] zwany dalej Sprzedawcą, Surfi

2) usług dotyczących kitesurfingu (kursów) jest:
RENATA JURIŠIĆ KOMOČAR, OBRT ZA IZNAJMLJIVANJE OPREME ZA REKREACIJU I SPORT, 20267 KUČIŠTE, Kučište 81 Chorwacja, EU VAT : HR79144607093, e-mail: [email protected] zwana dalej Sprzedawcą, Sprzedawcą usług kitesurfingu

Umowy w imieniu Sprzedawcy usług kitesurfingu są zawierane przez Surfi.

3) usług w zakresie wynajmu domków kempingowych w Chorwacji jest:
ADRIATIC KAMPOVI d.o.o., 10000 Zagrzeb, Ulica Grada Vukovara 269G, Chorwacja, e-mail: [email protected] EU VAT : 11278646926, zwana dalej Sprzedawcą, Sprzedawcą usług w zakresie zakwaterowania

Umowy w imieniu Sprzedawcy usług w zakresie zakwaterowania są zawierane przez Surfi.

2. W sprawach dotyczących usług windsurfingu, kitesurgingu, wynajmu domków kempingowych, w tym w sprawie reklamacji, prawa do odstąpienia lub innych roszczeń, należy kontaktować się bezpośrednio z właściwym Sprzedawcą zakupionej przez Klienta usługi. W przypadku gdyby Klient omyłkowo wysłał do Surfi oświadczenie/żądanie dot. umów z pkt I.1.2) i 3), Surfi przekaże reklamację, oświadczenie o odstąpieniu lub inne oświadczenia/żądania bezpośrednio do właściwego Sprzedawcy.
3. Warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie usługi.
4. Wyjaśnienie podstawowych pojęć:
1) Dni – dni robocze, tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy;
2) Klient/Użytkownik – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu usług, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
3) Konsumentem jest Klient będący osobą fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
4) Firma działająca jak Konsument jest to osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5) Usługa – jest to usługa oferowana przez Sprzedawcę na stronie, która może być przedmiotem umowy;
6) Regulamin – niniejszy Regulamin;
7) Sklep/strona – strona, na której prowadzona jest sprzedaż usług w zakresie windsurfingu, kitesurfingu, usług w zakresie zakwaterowania - przez Sprzedawców, o których mowa w pkt I.1 Regulaminu;
8) Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwala na dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas niezbędny do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

II. Najważniejsze informacje dot. usług w zakresie windsurfingu i kitesurfingu

1. W zakresie usług dotyczących windsurfingu i kitesurfingu umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty przez Użytkownika (tj. zapłaty pierwszej części wynagrodzenia lub całego wynagrodzenia – zgodnie z wybranym modelem płatności). Po zawarciu umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki.
2. W przypadku wyboru płatności częściowej, wpłata drugiej części wynagrodzenia następuje w dniu rozpoczęcia świadczenia usług w miejscu świadczenia usługi gotówką, chyba że strony postanowią inaczej.
3. Po zawarciu umowy, Sprzedawca/Surfi przesyła Klientowi także jej warunki.

III. Najważniejsze informacje dot. usług w zakresie najmu domków kempingowych

1. Składając zamówienie i dokonując płatności zgodnie z wybranym modelem płatności, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy.
2. Umowa w zakresie najmu domków kempingowych zostaje zawarta po dokonaniu skutecznej wpłaty przez Użytkownika (tj. wpłaty pierwszej części wynagrodzenia albo całości wynagrodzenia) oraz po potwierdzeniu przez Sprzedawcę/Surfi dostępności wybranego przez Klienta domku kempingowego.
3. W przypadku wyboru płatności częściowej, wpłata drugiej części wynagrodzenia następuje nie później niż na 30 przed datą planowanego rozpoczęcia najmu zgodnie z treścią umowy.
4. Potwierdzenie dostępności (potwierdzenie przyjęcia zamówienia) zostanie wysłane na wskazany przez Klienta adres e-mail, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Po zawarciu umowy, Sprzedawca/Surfi przesyła Klientowi także jej warunki.
5. Czas potrzebny do potwierdzenia dostępności domku kempingowego przez Sprzedawcę/Surfi wynosi maksymalnie 2 dni.
6. W przypadku braku dostępności wybranego przez Klienta domku kempingowego lub w przypadku braku potwierdzenia dostępności w terminie wskazanym powyżej, nie dochodzi do zawarcia umowy. Sprzedawca/Surfi zwraca niezwłocznie Klientowi wpłacone wynagrodzenie.

IV. Zasady zakupu usług
1. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.
2. Płatności za usługę można dokonać za pośrednictwem konta PayPal lub kartą płatniczą.
3. Płatności należy dokonać za pośrednictwem systemu PayPal.
4. W celu zakupienia usługi należy:
1) wybrać usługę, którą chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie poprzez kliknięcie „dodaj do koszyka”.
2) następnie należy przejść dalej przez proces zakupowy zgodnie z instrukcjami wybierając ofertę, sposób płatności i wskazując inne wymagane informacje,
3) uzupełnić formularz zamówienia,
4) potwierdzić chęć dokonania płatności za produkt i dokonać płatności.
5. Dokonanie zakupu usługi w inny sposób musi wynikać z Regulaminu lub ustaleń stron.

V. Termin realizacji umowy
Termin realizacji usług określa wybrana przez Klienta oferta lub wynika z ustaleń stron stanowiących załącznik do umowy.

VI. Odstąpienie od umowy (dotyczy Konsumenta/ Firmy działającej jak Konsument)

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie, tj.: odpowiednio do Sprzedawcy usług dotyczących windsurfingu lub do Sprzedawcy usług kitesurfingu lub do Sprzedawcy usług w zakresie wynajmu domków kempingowych – w zależności od tego, jakich usług dot. odstąpienie od umowy. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
1) umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
4. Niezależnie od braku ustawowego prawa do odstąpienia, Sprzedawca umożliwia Klientowi odstąpienie od umowy w zakresie wynajmu domków kempingowych w każdym czasie, jednak nie później niż na 30 dni przed datą planowanego rozpoczęcia pobytu zgodnie z treścią umowy.

VII. Zasady wnoszenia reklamacji:
1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości usługi.
2. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionych usług.
3. Reklamacja powinna zostać wysłana zgodnie z pkt I.2 Regulaminu na adres właściwego Sprzedawcy.
4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
5. Sprzedawca w stosunku do reklamacji Konsumentów i Firm działających jak Konsumenci niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.

VIII. Warunki techniczne:
1. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
2. Aby dokonać zakupu produktów konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu
3. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.


IX. Postanowienia końcowe:
1. W ramach korzystania z usług zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
2. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
4) skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.
4. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia dostarczenia Produktu.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu:
- PLM CONSULTING AND TRADE j.d.o.o., 10000 Zagrzeb, Radicka cesta 80 Chorwacja - EU VAT : HR83599902002, e-mail: [email protected] [dotyczy usług windsurfingu]

- RENATA JURIŠIĆ KOMOČAR, OBRT ZA IZNAJMLJIVANJE OPREME ZA REKREACIJU I SPORT, 20267 KUČIŠTE, Kučište 81 Chorwacja, EU VAT : HR79144607093, e-mail: [email protected] [dotyczy usług kitesurfingu]

- ADRIATIC KAMPOVI d.o.o., 10000 Zagrzeb, Ulica Grada Vukovara 269G, Chorwacja, e-mail: [email protected] EU VAT : 11278646926 [dotyczy usług w zakresie wynajmu domków kempingowych]
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy."

Załącznik nr 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
[UWAGA: FORMULARZ ODSTĄPIENIA NALEŻY KIEROWAĆ DO FIRMY, KTÓREJ USŁUG DOTYCZY ODSTĄPIENIE; Pozostałe można skreślić]

- PLM CONSULTING AND TRADE j.d.o.o., 10000 Zagrzeb, Radicka cesta 80 Chorwacja - EU VAT : HR83599902002, e-mail: [email protected] [dotyczy usług windsurfingu]

- RENATA JURIŠIĆ KOMOČAR, OBRT ZA IZNAJMLJIVANJE OPREME ZA REKREACIJU I SPORT, 20267 KUČIŠTE, Kučište 81 Chorwacja, EU VAT : HR79144607093, e-mail: [email protected] [dotyczy usług kitesurfingu]

- ADRIATIC KAMPOVI d.o.o., 10000 Zagrzeb, Ulica Grada Vukovara 269G, Chorwacja, e-mail: [email protected] EU VAT : 11278646926 [dotyczy usług w zakresie wynajmu domków kempingowych]

Odstępuję od umowy o świadczenie następującej usługi z dnia*… polegającej na*.....
Imię i nazwisko, adres konsumenta/Firmy działającej jak Konsument* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)
Data .........................................................
* uzupełnic


Copyright © 2020 Surfi.
Created by
Finepages
.
facebook-squareinstagram